Monday, 13 February 2012

Bitch, Bitch, Bitch

Dwi'n darllen cyfrol fer uffernol o ddoniol am ddyfyniadau gan gantorion a bandiau, mae rhai ohonyn nhw yn ddoniol a rhai eraill yn ddiddorol, dyma rhai ohonyn nhw:


Madonna 2003:
The critics have been writing me off for 20 years. That's nothing new. As far as I know I still have plenty of fans and sell a lot of records. Do I care what the critics say? No"

Madonna,2003:
Newspapers are full of lies,I don't want to have anything to do with them. It's just a rule in out house - nobody can bring magazines or newspapers into the house" haha, "critics don't bother me my ass.

Noel Gallagher, Oasis , 1995

"Would I accept an MBE? Yeah. I would becaus
e you could probably flog it. I'd accept but I'd rather he offered me a place in the fucking cabinet! Minister for Rock" They've got Minister for Sport but who gives a shit about sport, all that bollocks, running around in shorts and that! Fuck that nonsense! I could be the minster for Rock. Just see myself in the House of Lords, falling asleep and dribbling" Canodd Oasis y gan Footballs's coming home a hefyd ma'r ddau ohonyn nhw'n ffans enfawr o Man City !


Ar ol derbyn tair gwobr 1996, Noel Gallagher:

"What do I think of the Brits committee? They're a bunch of twats who think people like Sting and Bowie are the cutting edge of music"

"I just nodded and hoped they'd go away" Liv Tyler yn son am y Gallaghers, 2002,

Be' uffern ydy Fat Roll, Madonna?

"The women you see in videos are always stick figures. It's such a taboo to have women with rolls of flesh on them, but to me, they're so beautiful and strong. When you sit down you have a fat roll even if you're not fat. My six year old daughter has a fat roll. I feel very consoled by that. It's cool" (Madonna, 2003)

"It's pathetic when people swear for the sake of it" Glen Matlock, ex Sex Pistol, 2004, oes angen deud mwy?

"Wanna hear my speech? The BNP are cunts" Pete Doherty, yn erbyn hiliaeth 2004.

"You sit and talk about your band's music and they say "Yeah, that's great. We're really gonna cover your band' Then you read The Mirror and it's like "1000 pound a day on crack and heroin' So the five minutes you spent talking about drugs is the article! Pete Doherty, 2004.

"Madonna is an old lady. She should get a nice band, just stand in front of them and sing" Amy Winehouse, 2004.


Madonna, best fucking live act? Fuck off!Since when has lip synching been live? Anyone who lip synchs in public on stage when you've paid £75 to see them should be shot. That's me off her Christmas card list, but do I give a toss? NO" Elton John wedi llyncu mul, 2004.

"Wearing jeans and t-shirt is a symbol of White American imperialism, like drinking coca cola" Bjork, 2004 yn bod yn controversial, sypreis, sypreis!!!

"I wouldn't even think about playing music if I was born in these times. I'd probably turn to something like mathematics" Bob Dylan, 2004.

"I'm rebelling against myself. I've taken out all my piercings apart from one in my right nipple. That's for me" Christina Aguilera, 2004.

"I'd rather vote for a chimpanzee than Bush" Sting, 2005.

"He's very pretty. Maybe that's why he's so paranoid" Boy George on Eminem. 2001.

"Colonel Gaddaffi is madder than I am. He should stop fucking around with guns and buy a guitar. He'd be the greatest rock star in the world" Ozzy Osbourne 2001, bechod 'sa Prydain a America wedi rhoi gitar i Gaddafi yn lle gwerthu gynnau a bomia' iddo fo, falle sa' fo dal yn fyw a llwyth o bobl eraill diniwed roedd o a'i gyfundrefn wedi lladd, wel Prydain/America oedd ar fai rili....

Saturday, 14 January 2012

Burma,


Bob 3 mis dwi’n tueddu i fynd drwy phase; gall hynny fod yn un rhywbeth o gael obsesiwn efo beans neu fel yr un rwy’n mynd drwyddi ar hyn o bryd sef hanes a brwydr Burma dros annibyniaeth a democratiaeth.

Tua phythefnos yn ôl pan oedd hi’n 2011, es i i’r sinema i weld ffilm ysbrydoledig iawn, sef “The Lady” sef hanes caethiwed a brwydr Aung San Suu Kyi dros annibynniaeth a democratiaethi I Burma. Cafodd y ffilm gymaint o effaith arna i, er bod rhannau o’r script efallai braidd yn sketchy ar brydiau, yn gyffredinol oedd y ffilm mwy neu lai yn wir.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html

Ysbrydolodd y ffilm i mi ymuno a “BurmaCampaignUk” sy’n codi arian ac ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa, er y gallech ddadlau bod pethau wedi gwella o beth uffern ers y 90au yno, mae 'na gannoedd os nad miloedd o weriniaethwyr, ymgyrchwyr dal yn y carchar, mae 'na rhai ohonyn nhw wedi bod yn y carchar ers yr ymgyrch gyntaf un dros ddemocratiaeth o dan arweinyddiaeth Aung San Suu Kyi ym 1988.

Maen ddynes ysbrydoledig iawn a phenderfynol, wynebodd sawl her yn eu hymgyrch dros ddemocratiaeth I Burma, roedd rhaid iddi ddewis rhwng parhau i frwydro dros ddemocratiaeth dros dreulio amser gyda’i gwr, y diweddar, Michael Aris, oedd yn marw, a chollodd ef ar ei wely angau. Rhoddwyd y dewis iddi gan filwyr Thein Sein (arweinydd unbennaeth, gomiwnyddol Burma) i gael ei rhyddhau o’i dedfryd o fod yn garcharor yn ei chartref ei hun neu adael Burma I fod efo’i gwr yn gwybod y buasai hi byth yn medru dychwelyd yn ôl I Burma, yn syth heb unrhyw amheuaeth dywedodd “Na, be fath o enghraifft o ryddid ydy hynny”, gan wybod yn iawn y buasai gwr wedi gwylltio yn wallgof petasai hi wedi rhoi ei holl ymdrechion dros ddemocratiaeth yn y fantol.

Pan cafodd hi ei rhyddhau yn 2010, gwelodd ei phlant am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith, a gwelodd ffon symudol am y tro cyntaf, gan syllu yn syn arno a gofyn “Be uffern ‘di hwnna?”, gofynnwyd iddi hefyd “Sut oedd hi’n teimlo rŵan ei bod hi’n rhydd?” atebodd drwy ddweud “Er fy mod wedi bod o dan glo, roeddwn ni dal yn rhydd, roedd fy meddyliau, syniadau, dal yn rhydd yn fy mhen, dyna mae rhyddid yn golygu i mi, doedden nhw (milwriaeth Thein Sein) methu rheoli'r rhyddid oedd gennai yn fy mhen, fyny fan hyn (gan bwyntio at ei phen)” geiriau sydd wedi fy nghyffwrdd i am byth.

Difyr oedd y ffyrdd roedd hi’n diddanu ei hun yn ei chartref tra roedd hi dan glo, chwaraeodd y piano a darllenodd llyfrau ly roedd Ghandi wedi ysgrifennu, a ysgrifennodd ei eiriau dros y tŷ i gyd. Felly, ia, dwi hefyd wedi prynu hunangofiant Ghandi hefyd ynghyd sawl llyfr am a gan Aung San Suu Kyi, sydd hefyd yn cael cryn effaith ar fy mywyd ar hyn o bryd.

Dw ni’m pam fy mod wedi sgwennu hyn lawr, siŵr o fod achos fy mod eisiau cael ryw faint o hanes Aung San Suu Kyi drwy’r cyfrwng Gymraeg, ac efallai hyd yn oed dechrau grŵp ymgyrch yng Nghymru i gefnogi galwad Burma dros ddemocratiaeth.

Dim fy mod yn arbenigwr ar hanes Burma, ond dwi’n gobeithio denu mwy o bobl yng Nghymru i gymryd rhan a chefnogi’r ymgyrch dros ddemocratiaeth i Burma neu yn syml i ddysgu ychydig am hanes y wlad sydd wedi cael ei chaethiwo gan filitariaeth. Os hoffech mwy o wybodaeth edrychwch ar wefan amnesty, neu safle gwela BurmaCampaignUk, cewch hanes a phroffail Aung San Suu Kyi ar wefan y BBC.

Monday, 3 October 2011

Seimon y Saxo.

Helo gyfeillion.

Heb sgwennu dim ar hwn ers sbel....achos mae fy mywyd wedi bod braidd yn wallgof yn ddiweddar.

Ta waeth dyma’r diweddaraf ‘in the life of Ceri Phillips’.

Y stori diweddaraf ydy hanes Seimon y Saxo yn marw ar yr A470. Deffrais ar fore dydd Sul hollol braf ym mis Hydref (roedd hi’n 30 gradd Celsius, torrodd y byd record newydd yn ôl Derek y dyn tywydd). A dyma fi’n cysylltu â Sioned Clwyd

“Hei Sioned, ffansi road trip yn Seimon y Saxo?”

Penderfynais fynd a ni i Aberhonddu am ginio dydd Sul. Cyrhaeddon ni Pontypridd, a finnau’n gweiddi mên hapusrwydd;

“Iei dw i newydd basio Mercedez benzn Sioned, woop woop!!!”

Wedyn dechreuodd y car wneud y sŵn rhyfeddaf “Clic, clic, clic, clic”. Dyma fi’n dweud wrth Sioned

“Duwcs be’ di’r sŵn ’ma sy’n dod o’n nghar i? Wna i stopio’n munud i roi dwr iddo fo. Popeth yn iawn dwi’n meddwl achos does na’m mwg yn dod allan ohono fo”

Dau funud yn ddiweddarach, car yn dechrau arafu, edrychais yn y drych a gweld bod yn nghar i’n mygu.....llwyth o mwg yn dod allan o’r ‘exhaust’. Doedd gen i’m syniad be’i wneud, stopiais ar yr ‘hard shoulder’.

Rhoddais ddŵr yn y car, a mynd yn ôl mewn gan obeithio y buasai’r car yn ailddechrau, dim sŵn, dim byd yn digwydd. Edrychodd Sioned arna i, edrychais ar Sioned a gweiddi “SHIT”.

Arhosodd ni yn y car i feddwl a cachu’n hunain bob tro oedd car yn gwibio heibio. Meddyliais a penderfynais mae’r peth gorau i wneud oedd ffonio Nain i ofyn am ei rhif aelodaeth RAC.

“Okay love, we’ll be there within the hour, please step out of the car!!”

Es i’r bwt a estyn sach gysgu ac eisteddodd fi a Sioned ar ochr yr A470 am awr yng nghanol dail poethion. Tua hanner awr yn ddiweddarach dyma ni’n clywed car ar ochr arall y ‘dual carrigeway’ yn wneud yr union ru’n sŵn a be’ oedd yng nghar i’n wneud, munud nesaf dyma fo’n stopio ar yr ‘hard shoulder’ hefyd. Tua tri chwarter awr wedyn dyma citroen saxo bach gwyn ‘P’ reg yn gwibio heibio yn canu corn fel diawl ac yn gweiddi “OI OI”, do’n ni ddim yn ‘amused’ bod gan rywun arall citroen saxo hŷn na fi yn gwibio heibio.

Cyrhaeddodd yr RAC, edrychodd ar y car a dweud yn syth

“Hmm , your cars dead love, I’ll give you a scrapyard number”

Seimon wedi marw.

Cafodd ni’n tywys holl ffordd adref gan y fan RAC, a finnau’n cachu’n hun yn trio steerio’r saxo ar yr un pryd ar boi RAC. Cyrhaeddon ni Treganna ac ‘typical’ oedd criw Plaid Cymru allan yn dosbarthu pamffledi, bob un ohonyn nhw’n piso chwerthin yn gweld Seimon yn cael ei dywys gan y fan RAC.

Wedi digalonni’n llwyr dyma fi’n cyrraedd Caerdydd a troi at Sioned

“Pub?”

Aethon ni i’r mochyn du, 4 awr yn ddiweddarach cyrraedd yn ôl i’r tŷ a cofio bod gynnai ddillad ar y lein. Tynnais y dillad oddi ar y lein ond baglais dros yn nicyrs yn a brifo’n mhen glin.

Deffrais bore ‘ma efo paced O sushi gwag wrth yng ngwely a rhif dyn ‘scrapyard’. Es i allan I’r ardd a gweld bod gynnai lwyth o nicyrs ar llawr yr ardd...embarassin.

Os gwyddoch chi am unrhyw un sy’n gwerthu car...rhowch floedd.

Tuesday, 12 July 2011

Bywyd Newydd Ceri

Helo,
Heb fod ar hwn ers sbelen go dda, sy'n golygu bod gen i mwy na digon i rannu gyda pwy bynnag sy'n dilyn hwn.
Reit, dydd Iau dwetha wnes i ddychwelyd o'n ngwyliau yn Montenegro/Croatia. Un noson tra o ni'n Montenegro ges i ddiawl o seshwn mewn tref o'r enw Budva, chwydais fy mherfedd i fyny bore wedyn (go iawn). Ar ôl y chwydfa roedd rhaid i mi deithio 3 awr ar fws i Dubrovnik, sy ddim yn lot o amser o gwbl, ond efo fy mammoth hangover, roedd y daith yn hunllef.
Oherwydd yr hangover yma ges i fy’n ysbrydoli i newid agweddau o fy mywyd ac hynny mewn ffordd realistig iawn. Peidiwch â phoeni dw i heb gael troeadigaeth, ac bydda i dal yn yfed wnes bo’ fi’n chwydu fy mherfedd fyny yn y dyfodol dw i’n siŵr.
Yr hyn dw i ’di penderfynu wneud ydy yfed 0 yn ystod yr wythnos, sy’n dipyn o dasg wythnos yma ac dw i ’di methu yn llwyr. Ddoe es i ‘Clwb dydd Llun Pubs Caerdydd bob yn un’ a yfed dau fotel o Corona, nos Sul es i’r gwdihw a yfed 3 botel o Corona, a tra o ni’n ‘ Clwb dydd Llun Pubs Caerdydd bob yn un’, landiodd ffrind wnes i’n ystod twmpath ar fy ngwyliau yn Ffrainc y llynnedd efo dau grat o gwrw sy’n 7.2% yr un, uh oh!!!
Ond os gwerthuswn ni’r paragraff uchod dw i wedi gwneud peth da i fy’n nghorff ac mae hynny oherwydd fy mod wedi ymuno a ‘weight watchers’. Cyn i mi ymuno a ‘weight watchers’ buaswn ni wedi yfed 2 beint o lager nithiwr yn hytrach na corona, dydy Corona ddim hanner mor wael i mi ac dydyn nhw ond yn 2 pwynt yr un (pwyntiau weight watchers) . Ac buaswn ni siwr o fod wedi bwyta rhywbeth llawn brasder I swper yn hytrach na pei pysgodyn iachus iawn.
Ar ben hyn i gyd rwyf hefyd wedi ymuno a hanner marathon Caerdydd, sy wedi codi peth ofn arna i, ond dechreuais yr hyfforddiant neithiwr a rhedeg 2.6 millitr. Llwyddais i wario £150 ar ddillad rhedeg cyn mynd ati i ddechrau hyfforddi, ond ma’r trainers sy werth £87 yn fendigedig ac dw i’n rhedeg yn well ynddyn nhw, sy’n gret!
Bydda i’n rhoi hanes yr hyfforddiant i fyny ar hwn, gan obeithio fydda I’n dal ati.
Dw i hefyd wedi dechrau defnyddio fy meic ogwmpas Caerdydd, dw i ’di bod yn ei ddefnyddio ers dros mis bellach a ma’n fendigedig, rwy’n beicio i’r gwaith, i ganol dref, bob man!! Maen golygu fy mod yn safio £15 yr wythnos ar docynnau bws, sy’n safio £60 y mis i mi a £720 y flwyddyn!!!!!
Felly dyna’r diweddaraf; peidiwch a panicio a peidiwch a meddwl fy mod wedi callio, dw I’n mynd allan efo criw gwaith fory a ma’r seshwn yn dechrau am 5 o’r gloch nos fory, wps!
Hwyl am y tro.
Ceri

Thursday, 2 June 2011

Fy Tatw syth ar ol i mi wneud o!

Fy mywyd hyd yn hyn yng Nghaerdydd

Yn ystod yr wythnos dw i'n gweithio i gwmni o'r enw Acen.

Ar benwythnosau rwy'n mynd i'r gwdihw.

Weithiau dw i'n mynd i'r gwdihw yn ystod yr wythnos.

Ges i tatw tua mis yn nol.

That is all!

Thursday, 24 March 2011

Byw yng Nghaerdydd!

Rwyf bellach ar fy mhedwerydd wythnos o fyw yn y ddinas, ydy maen le braf iawn! Yr hyn dw i'n licio am fyw yng Nghaerdydd ydy bod pob dim o fewn hyd braich h.y.

Cadwaleders
Sushi
Indian
Chinese
Bingo
Cinema

Dw i hefyd wedi cyfarfod â ambell syyyylebratiii:

Lleoliad Pwy Cwot
Canolfan Chapter Hywel Gwynfryn I’m not educated in beer…
Duke of Clarence Mei Gwynedd Ydy chi’n gwerthu gitars?
Duke of Clarence Gwyn Loader Dach chi’nm fyw ar raglen byd ar bedwar peidiwch a rhegi.